Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

    1. Definities 


Schoolmakkers:
www.SCHOOLMAKKERS.be  Asstraat 1, 8680 Koekelare. Ondernemingsnummer: 889.095.763

Algemene Voorwaarden: De hierna volgende voorwaarden van SchoolMakkers.

Bezoeker: Persoon die de site bezoekt, vrijblijvend en gratis.

Gebruiker: Persoon die zich gratis registreert en enkel de gratis diensten van de website gebruikt.

Betalend Gebruiker: Persoon die wenst gebruik te maken van optionele betalende functies zoals op de site aangegeven.

Browser: Navigatieprogramma.

Link: Verbinding naar andere website.

Website: Htmlpagina of verzameling van htmlpagina’s op het world wide web rond een bepaald thema of één bepaalde persoon, groep personen, onderneming, instelling of vereniging.

World wide web: Wereldwijd netwerk van netwerken waardoor computers met elkaar kunnen communiceren.

      2. Omschrijving diensten 

     SchoolMakkers verschaft haar gebruikers een
     hulpmiddel om SchoolMakkers en oude schoolvrienden te vinden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn op alle nieuwe voorzieningen waarmee de huidige diensten uitgebreid of verbeterd worden de Algemene Voorwaarden van toepassing.

     3. Aanvaarding Algemene Voorwaarden

Door de site van SchoolMakkers te gebruiken, erkent de bezoeker en/of gebruiker (al dan niet betalend) de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en wordt de bezoeker en/of gebruiker (al dan niet betalend) geacht in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden. Indien de gebruiker en/of gebruiker (al dan niet betalend) niet instemt met deze voorwaarden, kan hij/zij geen verder gebruik maken van deze site. SchoolMakkers kan ten allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen en deze wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op de site zijn aangebracht. Door verder gebruik van de site wordt de bezoeker en/of gebruiker geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te aanvaarden. De nietigheid van één of meerdere bepalingen, tast de geldigheid van de Algemene Voorwaarden niet aan.

     4. Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker en/of gebruiker verklaart de aangeboden diensten niet te zullen aanwenden voor het plegen van inbreuken, het veroorzaken van hinder ten aanzien van SchoolMakkers of derden. De bezoeker en/of gebruiker zal geen andere gebruikers spammen voor om het even welke reden. De bezoeker en/of gebruiker zal geen apparaten, software of routine gebruiken die de goede werking van de site kunnen of zouden kunnen belemmeren. De gebruiker en/of bezoeker gaat ermee akkoord geen enkele actie te ondernemen die onredelijke of disproportionele zware belastingen oplegt aan de infrastructuur van SchoolMakkers. Bezoekers en/of gebruikers die dergelijk ongeoorloofd gebruik maken, verliezen hun recht op registratie. Betalende gebruikers die dergelijk ongeoorloofd gebruik maken, verliezen zonder recht op restitutie van de door hen betaalde bedragen. Daarnaast zijn deze bezoekers en/of gebruikers aansprakelijk voor de door SchoolMakkers of derden geleden schade.

     5. Registratie

De registratie gaat in na het versturen van een correct ingevuld aanmeldingsformulier. De registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar. De bezoeker en/of gebruiker verklaart het wachtwoord dat ingevolge de registratie wordt meegedeeld niet aan een derde toe te wijzen, over te dragen of door een derde te laten gebruiken.


6. Betalende gebruikers


Betalende gebruikers kunnen gebruik maken van de optionele betalende functies, zijnde:

- contact opnemen met de SchoolMakkers via deze website.

- de biografie en schoolherinneringen van alle leden opvragen.

- de schoolhistorie van bekende Vlamingen bekijken.

     7. Einde registratie

De registratie wordt onmiddellijk en van rechtswege beëindigd ingeval van miskenning van de Algemene Voorwaarden in welk geval geen restitutie wordt verleend van de eventueel eerder betaalde bedragen.

     8. Prijs

De prijs om betalend gebruiker te worden bedraagt 10,00 Euro inclusief BTW (met uitzondering van eventuele promoties). De prijzen kunnen ten allen tijde wijzigen en deze wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op deze site zijn aangebracht. De prijs wordt betaald bij wijze van overschrijving.

     9. Persoonsgegevens

SchoolMakkers mag persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website inzamelen. De verstrekte persoonsgegevens dienen enkel voor de publikatie op de site van SchoolMakkers hetwelk noodzakelijk is voor de werking van SchoolMakkers. Onder geen beding worden deze gegevens overgemaakt aan derden. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, kan zijn persoonsgegevens kosteloos raadplegen, verbeteren, wijzigen of verwijderen of door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot SchoolMakkers  Asstraat 1, 8680 Koekelare. SchoolMakkers behoudt zich het recht voor om deze regeling te wijzigen mocht dit van belang zijn. Elke gebruiker kan hiervan via de website kennisnemen. SchoolMakkers heeft evenwel geen controle over de wijze van eventuele overdracht via internet en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

     10. Gedragscode

Elke gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat het SchoolMakkers niet zal gebruiken voor: (a) het ter beschikking stellen, verzenden of anderszins overdragen van gegevens die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, onzedelijk of hatelijk zijn, die inbreuk maken op iemands privacy, die racistisch zijn of die etnisch of op enig andere wijze afkeurenswaardig zijn evenals enig materiaal dat kan neerkomen een gedrag of het aanmoedigen van een gedrag dat als een strafbare handeling zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een schending van de wet zou betekenen; (b) om op welkdanige wijze ook minderjarigen te schaden; (c) om zich uit te geven voor een andere persoon, valselijk te verklaren of anderszins te beweren in relatie te staan tot of aangesloten te zijn bij een persoon of een instantie; (d) voor het oploaden, verzenden of anderszins overdragen van ongevraagd of ongeoorloofd promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of welke andere vorm van werving ook, behalve in de speciaal daarvoor bestemde gebieden (zoals shopping rooms); (e) voor het uploaden, e-mailen of anderszins overdragen van materiaal dat computervirussen, computercodes, -bestanden of –programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van de hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; (f) om anderen te belagen (stalking) of anderszins lastig te vallen. Elke gebruiker verklaart correcte gegevens te verstrekken. SchoolMakkers zal volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten of aan enig gerechterlijk onderzoek, waarbij SchoolMakkers wordt verzocht og bevolen de identiteit te onthullen van personen die dergelijke gegevens en/of materiaal op de site geplaatst hebben.

     11. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en/of materiaal dat via e-mail of op enige andere wijze wordt verzonden of geplaatst op de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot data, commentaar, suggesties of dergelijke, wordt behandeld als niet vertrouwelijke informatie die niet het voorwerp uitmaakt van enig eigendomsrecht. SchoolMakkers is gerechtigd deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproduktie, openbaarmaking, transmissie, publikatie, uitzending en verdere posting.

      12.  Beperking aansprakelijkheid

Het gebruik van de site is op eigen verantwoordelijkheid. SchoolMakkers waarborgt geen continuïteit van de diensten zonder vertraging of onderbreking. SchoolMakkers zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van de site. Daarbij inbegrepen maar niet beperkt de rechtstreekse en toevallige schade voortvloeiend uit verlies aan gegevens, verlies van reputatie of verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de bezoeker en/of gebruiker en onderbreking van de bedrijfsvoering. Dit omvat eveneens schade aan alle computeruitrusting van de bezoeker en/of gebruiker of virussen die de computeruitrusting kunnen infecteren. SchoolMakkers waarborgt in geen geval dat het gebruik van de site volledig virusvrij is, vrij is van wormen, Trojan horses of andere codes die besmetting of destructieve eigenschappen vertoont. SchoolMakkers wijst alle aansprakelijkheid voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade door de inhoud van deze site af. SchoolMakkers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld na een klacht van een derde met betrekking tot de door de bezoeker en/of gebruiker geleverde gegevens op de site. SchoolMakkers kan voor de haar direct of indirect verstrekte informatie geen garanties bieden betreffende de volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Verkeerde informatie kan niet worden verhaald op SchoolMakkers. SchoolMakkers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke beslissing of handeling dan ook die door een bezoeker en/of gebruiker wordt genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en dit zelfs indien SchoolMakkers werd gewaarschuwd voor zulke schade. De informatie en links op deze site werden door SchoolMakkers verzameld en dienen voor informatieve doeleinden. Het linken naar een bepaalde site impliceert echter geen enkele verantwoordelijkheid van SchoolMakkers voor de inhoud van of het gebruik van een externe website waarnaar wordt gelinkt. SchoolMakkers is in geen geval aansprakelijk voor de verkoopsaanbiedingen en advertenties die door derden op deze site worden voorgesteld. SchoolMakkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites bevindt en waarnaar de site verwijst. SchoolMakkers behoudt zich het recht voor links te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.


13. 
Auteursrechtelijke bescherming van de site

Deze site is auteursrechterlijk beschermd. De bezoeker en/of gebruiker zal zich onthouden door gelijk welk middel de inhoud zoals tekst, geluid, beelden, foto’s afkomstig van de site te reproduceren ongeacht de vorm of het doel. De bezoeker en/of gebruiker stemt ermee in geen robot, spyware, of een ander automatisch of manueel proces of apparaat te gebruiken om Webpagina’s op de site of de inhoud ervan te screen scrapen, monitor minen of te kopiëren. Elk ongemachtigd gebruik van deze site vormt een namaakmisdrijf uit en kan aanleiding geven tot de gerechtelijke vervolging en tot betaling van een schadevergoeding.


14. 
Overdracht rechten

De bezoeker en/of gebruiker verklaart zelf rechthebbende en auteur te zijn van de door hem/haar geleverde gegevens en materialen zoals titels, tekst, fotomateriaal, schetsen, animaties of andere in vorm waarneembare afbeeldingen en profielen. De bezoeker en/of gebruiker draagt aan SchoolMakkers het recht over om de door hem/haar geleverde gegevens en materialen te reproduceren in welke vorm ook, te vertalen in om het even welke taal, het geheel of een gedeelte van de geleverde gegevens en/of materialen op te nemen in een ander (multimedia) werk, publiek mee te delen (ongeacht het procédé), geleverde gegevens en/of materialen te bewerken en te exploiteren. De overdracht gebeurt voor de volledige periode tijdens de welke zij krachtens de auteurswet bestaan, voor de gehele wereld. De overdracht is kosteloos. SchoolMakkers kan evenwel onder geen enkel beding verplicht worden de geleverde gegevens en/of materialen te gebruiken. Schoolmakkers behoudt zich het recht voor om gegevens en/of materiaal te weigeren of te verwijderen. In het bijzonder kan dit gebeuren naar aanleiding van een klacht. De bezoeker en/of gebruiker bevestigt dat hij/zij gerechtigd is de rechten die hij/zij krachtens deze Algemene Voorwaarden overdraagt, daadwerkelijk kan overdragen. De bezoeker en/of gebruiker heeft geen overeenkomsten met derden gesloten die aan hem/haar deze mogelijkheid zouden ontnomen hebben. Als de door bezoeker en/of gebruiker bezorgde gegevens en/of materialen naar het oordeel van SchoolMakkers o.a taalkundige aanpassingen behoeft, kunnen deze aanpassingen zonder samenspraak en/of toelating van de bezoeker en/of gebruiker worden aangebracht.


15. 
De vrijwaringsplicht

De bezoeker en/of gebruiker bevestigt dat hij/zij het volledige auteursrecht bezit op de door hem/haar geleverde gegevens en/of materialen zoals dit aan SchoolMakkers wordt aangeboden evenals op alle bestanddelen waaruit deze gegevens en/of materialen bestaan. De bezoeker en/of gebruiker bevestigt bovendien dat de door hem/haar geleverde gegevens en/of materialen geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van derden, op enige wetgeving bijvoorbeeld betreffende de openbare orde en de goede zeden en dat voor zover in het werk portretten (foto’s en schetsen) werden opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publikatie van deze portretten werden verkregen. De bezoeker en/of gebruiker vrijwaart SchoolMakkers voor aanspraken van derden op grond van de inhoud van de site met inbegrip van de intellectuele rechten. Deze vrijwaringsplicht bestaat naast het recht van SchoolMakkers op een zelfstandige en volledige vergoeding door de bezoeker en/of gebruiker van de door SchoolMakkers geleden schade van welke aard ook als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een miskenning van de hierboven omschreven voorwaarden. De bezoeker en/of gebruiker moet SchoolMakkers op het eerste verzoek van deze laatste alle bijstand verlenen en vrijwaren indien SchoolMakkers door derden aangesproken wordt op gronden waarvoor krachtens dit artikel op de bezoeker en/of gebruiker een vrijwaringsplicht rust.


15. 
Toepasselijk recht

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, valt onder het Belgische Recht en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Opgemaakt te Koekelare op 10/03/2005